Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Mariacki SPA, dostępny pod adresem internetowym
  www.mariackispa.pl/shop/, prowadzony jest przez Natalię Małopolską prowadzącą
  działalność gospodarczą pod firmą Mariacki SPA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki, NIP 6831857077, REGON 121025940
 2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
  zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  Mariacki SPA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
  6831857077, REGON 121025940
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym: www.mariackispa.pl/shop/
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Mariacki SPA Plac Mariacki 9, 31-042 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: salon@mariackispa.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48668099388
 4. Numer fax Sprzedawcy -.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 11 1140 2004 0000 3702 7556 9062
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10-21.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • c. włączona obsługa plików cookies,,
 • d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
  podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
  (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzić zamówienie
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:

  • a. Przesyłka pocztowa
  • b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Plac Mariacki 9, 31-042 Kraków
  • c. Wysyłka w formie pliku pdf
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • b. Płatności elektroniczne
  • c. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
  płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
  Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
   obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
   płatności przy odbiorze.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
  ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
   elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
   Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
  gotowy do odbioru przez Klienta od razu po opłaceniu zamówienia.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
  następujący sposób:

  • a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
   elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
   Sprzedawcy.
  • b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od
   dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Eropejskiej.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
  dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
  woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
  ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
  czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
  posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty,bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
  przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
  Sprzedawcy zostały określone w § 3.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są usługi . Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest
  zakres każdej usługi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
  uzasadnione.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
 • c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich)

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
   osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
   przesyłki na zlecenie Administratora.
  • b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
   Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
   internetowi.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.