Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także
w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się
z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Mariacki SPA.
Regulamin świadczenia usług w Mariacki SPA podczas pandemii koronawirusa.

I Postanowienia ogólne

Klienci Mariacki Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia
usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Mariacki Spa oznacza akceptację regulaminu bez
konieczności jego podpisania.

II Wykonywanie usług kosmetycznych

 1. Na zabiegi przyjmujemy tylko osoby zdrowe. Zastrzegamy sobie prawo do
  odmowy wykonania usługi klientom z objawami przeziębienia lub grypy.
 2. Klient nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub
   skierowaną do izolacji.
 3. Ograniczamy liczbę klientów w salonie. Maksymalna liczba klientów
  przebywających w salonie jednocześnie to 4. Klienci przyjmowani są w
  odpowiednich odstępach czasowych.
 4. Poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 5. Należy przychodzić na zabieg bez osób towarzyszących.
 6. Zachowujemy bezpieczną odległość 2m między klientami.
 7. Po wejściu do salonu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem do
  dezynfekcji dłoni, który znajduje się przy wejściu.
 8. Podczas pobytu w salonie należy zakrywać nos i usta maseczką lub innym
  środkiem ochronnym, chyba, że wykonywany zabieg to uniemożliwia.
 9. Nie używamy telefonów komórkowych na terenie salonu.
 10. Nie serwujemy kawy / herbaty. Wodę podajemy w jednorazowych
  opakowaniach.
 11. Nie używamy testerów produktów.
 12. Wizyty umawiamy telefonicznie: 668099388,
 13. mailowo: salon@mariackispa.pl
 14. Preferujemy płatność w sposób bezkontaktowy.

Regulamin świadczenia usług w Mariacki Spa

I Postanowienia ogólne

Klienci Mariacki Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia
usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Mariacki Spa oznacza akceptację regulaminu bez
konieczności jego podpisania.

II Wykonywanie usług kosmetycznych

 

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik
  przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia
  klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do
  przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą
  zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego
  zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania
  wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika
  o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do
  przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani
  do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach
  nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub
  okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach
  wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach,
  niedawnej ekstrakcji zęba).
 4. Każdorazowo, gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym,
  czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30
  dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego
  zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej
  wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z
  przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku
  przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 6. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą
  biżuterię.
 7. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu
  swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje
  wyłączeniem odpowiedzialności Mariacki Spa za przeprowadzony zabieg.
 9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik
  ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu
  kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
  którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 11. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez
  opieki w gabinecie.
 12. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież
  odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 13. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome
  uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
  poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

III Etykieta Mariacki Spa

 1. Na terenie Mariacki Spa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania
  napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 2. W Mariacki Spa podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o
  zachowanie ciszy.
 3. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera
  połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

IV Polityka cenowa i wykorzystanie karnetów na zabiegi

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i
  na stronie www.mariackispa.pl. O wszystkich cenach klient jest również
  poinformowany przed zabiegiem.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi
  w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.
 4. Bony zniżkowe jeden klient może wykorzystać tylko jeden raz (bon upoważnia do
  jednorazowej zniżki).
 5. Zebranie większej ilości bonów rabatowych nie upoważnia klienta do zsumowania
  się rabatów.
 6. Karnety zabiegowe mają ważność 12 miesięcy. Po tym czasie zabiegi zostają
  uznane za wykorzystane.
 7. Dopuszcza się możliwość zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w
  uzasadnionych przypadkach.

V Polityka odwołania wizyty Mariacki Spa

 1. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego rezygnacja z terminu zabiegu
  powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach
  vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten
  uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 3. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie
  telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być
  skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Mariacki Spa.
  W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać
  mail na adres: salon@mariackispa.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą
  uznane.
 4. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie
  stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia
  (minimum 24 godziny przed wizytą).
 5. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W
  przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia
  zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie ma
  możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie
  skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
 6. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu,
  zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą
  terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym
  okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 8. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje
  możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od
  zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą
  informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed
  wyznaczonym terminem.
 9. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać
  najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

VI Polityka reklamacji usług Mariacki Spa

 1. Reklamacje związane z zabiegami: manicure/pedicure/stylizacja paznokci
  przyjmowane są do 3 dni po wykonaniu zabiegu.
 2. Reklamacje związane z pozostałymi zabiegami kosmetycznymi przyjmowane są
  do 48h po wykonanym zabiegu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail Mariacki Spa,
  telefonicznie pod numerem kontaktowym Recepcji Mariacki Spa 668099388 lub
  osobiście w Salonie Mariacki Spa.
 4. W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w
  gabinecie do 48h po zabiegu celem oceny jej zasadności i zaproponowania
  rekompensaty.
 5. Jeśli klient nie ma możliwości stawienia się osobiście w celu weryfikacji
  zasadności reklamacji prosimy o przesłanie zdjęć na adres mailowy Salonu:
  salon@mariackispa.pl
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w salonie lub na adres e-mail:
  salon@mariackispa.pl, bądź telefonicznie na numer: 668099388
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje od 2-14 dni od momentu złożenia jej pisemnie
  na adres e-mail Salonu.
 8. Rekompensatą reklamacji może być ponownie wykonany zabieg lub też zwrot
  wydanej kwoty w postaci vouchera kwotowego do wykorzystania w Mariacki Spa.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu
  reklamacyjnego w gabinecie.

VII Warunki zakupu i wykorzystania voucherów prezentowych

 1. Zakupu vouchera można dokonać osobiście na recepcji Mariacki Spa, poprzez
  stronę internetową: www.mariackispa.pl/shop/ lub mailowo wysyłając zapytanie na
  adres: salon@mariackispa.pl
 2. Płatności za zakupiony voucher można dokonać gotówką lub kartą płatniczą
  bezpośrednio na recepcji Mariack Spa, przelewem kupując voucher poprzez stronę
  www.mariackispa.pl/shop/, lub przelewem na konto bankowe po złożeniu
  zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na Państwa życzenie prześlemy zaproszenie pod wskazany adres pocztowy lub
  bezpośrednio w wersji elektronicznej na adres e-mail.
 4. Voucher Mariacki Spa można zakupić na określoną kwotę, usługę lub pakiet
  zabiegów.
 5. Voucher Mariacki Spa jest ważny 12 miesięcy od daty wystawienia.
 6. Voucher zawiera telefon kontaktowy oraz adres Mariacki Spa, tak by osoba
  obdarowana mogła umówić się na zabieg w dogodnym dla niej terminie.
 7. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty Mariacki Spa. Jeśli
  wartość wybranego vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może skorzystać z
  zabiegu o wyższej wartości z dopłatą różnicy.
 8. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze i może być wykorzystana na
  kolejnej wizycie, aż do całkowitego wykorzystania.
 9. Voucher Mariacki Spa nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w
  części, nie może również zostać zwrócony.
 10. Voucher Mariacki Spa nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji
  domowej.
 11. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach
  vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten
  uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 12. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie
  stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia
  (minimum 24 godziny przed wizytą).
 13. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie
  telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być
  skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Mariacki Spa.
  W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać
  mail na adres: salon@mariackispa.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na
  stronie www.mariackispa.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

VIII Pozostałe postanowienia

 1. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług gabinetu.
 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Salon Mariacki Spa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Mariacki Spa będą zawsze
  rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego
  obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy
  Kodeksu Cywilnego.